Transformatie Doelgroeppanel

Transformatie Doelgroeppanel

Door Jona Maitland, lid Doelgroeppanel Netwerk 100

Sinds september 2019 buigt het Doelgroeppanel (DGP) zich over haar bestaansrecht. Na 12 jaar sinds haar oprichting is het goed om terug te kijken op het eigen doen en laten, op de betrokkenheid van de organisaties in het netwerk, op de eigen achterban en de tot nu toe bereikte resultaten. Dit is ook belangrijk in het licht van de actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg, de huizenmarkt, het onderwijs etc. De nieuwe voorzitter van het netwerk, Jan de Kanter, heeft volop met ons meegedacht.

Ambitie

In drie bijeenkomsten hebben we nagedacht over de volgende vragen:

 • Waarom is het van betekenis dat er een DGP is?
  Reflectie DGP: Wij brengen vraagstukken over het wel en wee van ouderen onder de aandacht bij organisaties (aangesloten) bij het netwerk.
 • Hoe willen we dit doen?
  Reflectie DGP: Vanuit verbondenheid en met begrip voor de situatie van de organisaties.
 • Wat betekent dit concreet?
  Reflectie DGP: We stellen altijd de vraag wat beleid/een activiteit voor het welzijn van de oudere betekent. En we stimuleren oplossingsrichtingen voor het optimaliseren van het welzijn van ouderen.

De thema’s voor het komende jaar

Na overleg met het bestuur zijn drie met elkaar samenhangende thema’s uitgekozen om op te pakken:

 1. Samen vooruitkijken en beslissen
 2. Crisis: leren van en voorkomen van crises
 3. Eén team van professionals en mantelzorgers rond de oudere

De opnieuw vastgestelde ambitie en thema’s vragen veel inzet. Daarom zijn er drie nieuwe leden aangetrokken en hebben we onze werkwijze meer gestructureerd om nog slagvaardiger te kunnen zijn. We hebben ons huishoudelijk reglement herzien en daarnaast zijn een agendacommissie en voorzitter benoemd.

Uitbreiden achterban

Voor wie staan wij eigenlijk als DGP en bereiken we voldoende mensen? Tijdens de inventarisatie van onze achterban kwamen verschillende groepen naar voren: van mondige, gemakkelijk benaderbare ouderen tot niet/minder mondige ouderen die ook moeilijk te benaderen zijn. Hierbij zijn diverse subgroepen te onderscheiden. Bij elk thema wil het DGP rekening houden met deze groepen en ervoor zorgen dat informatie over deze verschillende ouderen beschikbaar is. Daartoe wil het DGP tevens de Klankbordgroep uitbreiden en actiever betrekken bij gedachte- en meningsvorming. Dat valt echter nog niet mee. Heeft u een idee hoe we meer ouderen kunnen betrekken of kent u mensen? Dan horen we graag uw tips!

Participatie op regionaal en landelijk niveau

Het DGP brengt actief haar zienswijze en oplossingsrichtingen in bij het bestuur van Netwerk 100 (en dus bij de aangesloten organisaties en cliëntenraden), bij gemeenten en andere seniorenraden. Dit doet het DGP ook door deelname aan het dementieplatform, de Klankbordgroep oudere migranten, het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland (NPZZG), de denktank CIHN (huisartsen), de GGD en in het onderwijs. In dit verband is het ook goed om te weten dat het DGP twee leden heeft afgevaardigd in de landelijke Raad van Ouderen die met regelmaat gevraagd en ongevraagd adviezen geeft aan minister De Jonge van VWS.

We kunnen dus stellen dat er al veel werk is verzet de afgelopen periode. Om tijdig te kunnen bijsturen en zo effectief mogelijk te kunnen zijn, wil het DGP elk jaar haar resultaten en functioneren evalueren. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u in de tussentijd vragen over het DGP van Netwerk 100? Neem dan contact met ons op via netwerk100@netwerk100.nl.

Administrator