De meerwaarde van leefstijlmonitoring

Netwerk 100 neemt deel aan het project ‘De meerwaarde van leefstijlmonitoring voor zelfstandig wonende cliënten in de eerstelijnszorg’. In samenwerking met ZZG zorggroep en het lectoraat Innovatie in de Care van de HAN is in 2021 het onderzoeksvoorstel geschreven. ZonMw subsidieert het project, dat loopt van 1 maart 2022 tot 1 maart 2024. Vanuit Netwerk 100 nemen Trudy Jacobs (ketencoördinator dementie), Lodewijk Tonino en Jacomine de Lange (Doelgroeppanel) deel.

Wat is leefstijlmonitoring?

Leefstijlmonitoring (LSM) is een veelbelovende interventie om adequate zorg te verlenen aan cliënten met dementie, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. LSM heeft de potentie om stress te verminderen, waardoor mantelzorgers de zorg voor hun dierbare langer volhouden en zich minder belast voelen.
Bij LSM worden in de woning van de cliënt sensoren aangebracht. Vervolgens registreren de sensoren in de betreffende ruimtes alle bewegingsactiviteiten van de cliënt. Gedurende de eerste twee weken ontstaat op basis van de geregistreerde bewegingsactiviteiten een norm voor het beweegpatroon. Na de opstartperiode geeft LSM inzicht in mogelijk langzame veranderingen in het dagelijks bewegings- en leefpatroon van de cliënt. Bij afwijkende bewegingsactiviteiten kunnen voortijdig interventies worden ingezet waardoor zorgcomplicaties worden voorkomen en mogelijk niet-zinnige zorg wordt vermeden. Samenwerking tussen de betrokkenen in de driehoek cliënt, mantelzorger en zorgverlener is hierbij erg belangrijk.

Doel van het onderzoek

In dit project wordt onderzocht wat de meerwaarde is van leefstijlmonitoring voor zelfstandig (alleen)wonende kwetsbare ouderen met multimorbiditeit, multiproblematiek en een meervoudige hulpvraag. Ook worden de bevorderende en belemmerende factoren bij de inzet van leefstijlmonitoring onderzocht. Daarnaast zijn de volgende doelen vastgesteld:

  • Wijkverpleegkundigen in staat stellen om de geregistreerde LSM-data te interpreteren, op basis daarvan af te stemmen met de cliënt en zijn/haar mantelzorger en dat vervolgens te verwerken in het zorgdossier;
  • Inzicht krijgen in de samenwerkingsafspraken tussen de cliënt, mantelzorger en de zorgverlener bij de inzet van leefstijlmonitoring;
  • Een toolbox ontwikkelen, gericht op verdere doorontwikkeling van leefstijlmonitoring en met instructievideo’s voor zowel cliënten, mantelzorgers als zorgverleners.

Aan het onderzoek nemen acht extramurale zorgteams van ZZG zorggroep deel.

Bijdrage van Netwerk 100 aan het onderzoeksproject

Om het cliënt- en mantelzorgperspectief in te brengen, nemen vanuit Netwerk 100 de volgende personen deel aan het onderzoek:

  • Trudy Jacobs (ketencoördinator dementie) en Lodewijk Tonino (Doelgroeppanel) nemen beiden deel aan de projectgroep. Deze groep komt tweemaandelijks bij elkaar, monitort de voortgang van het project en is actief betrokken bij de uitvoer van de onderzoeksactiviteiten.
  • Jacomine de Lange (Doelgroeppanel) neemt deel aan de klankbordgroep: zij komen in totaal drie keer bij elkaar.

Medio juni 2022 wordt een kick-off bijeenkomst georganiseerd. De slotbijeenkomst vindt in januari 2024 plaats. Voor beide bijeenkomsten zijn betrokkenen uit Netwerk 100 van harte uitgenodigd.

Administrator