Nieuws

Samenwerking Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland (NPZZG) en Netwerk 100

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland (NPZZG) en Netwerk 100 werken samen en leren van elkaar. Een van de uitingen daarvan is een gezamenlijke casusbijeenkomst over palliatieve zorg op 22 november jl. Huisarts en specialist palliatieve zorg Carel Veldhoven interviewde de heer Burgers. Hij vertelde over zijn ervaringen met palliatieve zorg. De heer Burgers vroeg vooral aandacht voor communicatie: hij had in het afgelopen jaar (sinds hij het bericht ontving dat hij niet lang meer te leven heeft) een aantal uitersten meegemaakt. Van heel goed tot heel slecht.

Langdurige palliatieve fase: en dan?

De heer Burgers gaf daarnaast aan dat hij het een moeilijk moment vond – en dat beaamde zijn vrouw ook – toen de urgente doodsdreiging leek over te gaan in een meer langdurige palliatieve fase. Meneer was gewaarschuwd dat hij weldra zou overlijden. Hij en zijn familie schrokken daar natuurlijk van. Na enige weken leek hij juist verder op te knappen. Dat was een gekke situatie. Hij eindigt zijn verhaal met: ‘Mijn leven is als een zijden draad. Ik ga er maar mee verder tot het niet meer gaat.’

Belangrijke conclusies

In groepsgesprekken hebben ouderen, verpleegkundigen, vrijwilligers, artsen en apothekers met elkaar van gedachten gewisseld over palliatieve zorg en het verhaal van de heer Burgers en zijn familie. De belangrijkste conclusies waren:

 • Praat begrijpelijk en luister
 • Initiatief voor gesprek mag van beide kanten komen
 • Aansluiten bij wensen en behoeften
 • Vergeet mantelzorgers niet; aandacht voor het netwerk rond de patiënt
 • Liefdevolle zorg
 • Begin er eerder over (ook in een familie)
 • Geef informatie
 • Aanraken kan belangrijk zijn
 • Medicatie: o.a. pijnbestrijding
 • Therapeutsich fatalisme voorkomen
 • Blijf in gesprek over de waarde van het leven

Deze opsomming doet waarschijnlijk onvoldoende recht aan de tafelgesprekken en het plenaire nagesprek, maar het geeft wellicht een globaal beeld van de inhoud van de bijeenkomst. Wees de volgende keer van harte welkom!
In mei 2019 volgt een nieuwe casusbijeenkomst in samenwerking met het palliatief netwerk. Dan zal het gaan over het levenseinde. De definitieve datum volgt binnenkort.

Planning casusbijeenkomsten 2019

De eerstvolgende casusbijeenkomst van Netwerk 100 is op 12 maart 2019 en gaat over dementie, in het bijzonder jonge mensen met dementie. Inschrijven is binnenkort mogelijk.

Nieuwe coördinator Netwerk 100: Dorry Stuij

Even voorstellen

“Ik ben Dorry Stuij en sinds september 2018 ben ik coördinator van Netwerk 100. Eerst was mijn rol tijdelijk, en na een pittige sollicitatieprocedure is besloten dat ik voor ‘vast’ mag blijven. Bewust schrijf ik ‘mag’, want ik vind het een eer om met ouderen, professionals en bestuurders samen te werken aan meer welzijn voor ouderen in onze regio.

Achtergrond

Mijn achtergrond in het kort: in 1994 ben ik gestart als maatschappelijk werker in de psychiatrie, waarna ik ben overgestapt naar een managementrol in de ouderenzorg. Vanaf 2003 heb ik eerst als kwaliteitsvrouw gewerkt en daarna als staffunctionaris innovatie bij zorggroep Maas & Waal. Sinds mijn afscheid daar in 2016 werk ik als trainer/projectleider/innovatiecoach.

Eerdere projecten binnen 100

Netwerk 100 is al 10 jaar goed onderweg om de stem van ouderen te versterken. Met deelname aan het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) middels een groot aantal projecten, is geleerd om de vraag van ouderen te verhelderen, beter te luisteren en ouderen te sterken om wensen uit te spreken. Eerder mocht ik al een bijdrage leveren aan het laatste punt in de reeks ‘Samen praten over ouder worden’. In dit project helpen ouderen elkaar om zicht te krijgen op hun eigen situatie en om te gaan met vragen. In dat project heb ik vrijwillige, oudere gespreksleiders getraind om groepen ouderen te begeleiden in 7 gemeenten. Ook ben ik lid geweest van de themagroep Dementie, de voorloper van het dementieplatform. Netwerk 100 is voor mij dus niet vreemd/nieuw.

Boeiende uitdaging

Inmiddels heb ik wel ontdekt hoe veelzijdig Netwerk 100 is. Er blijkt meer onbekend voor mij, dan ik van tevoren had ingeschat. En dat is alleen maar boeiend! Ik leer graag over de dynamiek in de samenwerking tussen de doelgroep en bestuurders en ik smul van inspirerende ideeën en ervaringen van professionals. Ook leef ik mee met de worsteling van het prachtige streven om enerzijds aan te sluiten bij de oudere en anderzijds te werken binnen de regels en kaders. Kortom: ik heb er zin in en ik zal me inzetten om partijen en mensen met elkaar te verbinden! U kunt mij bereiken via netwerk100@netwerk100.nl.”

Vervolg thema eenzaamheid

Aansluitend op het Pact voor de Ouderenzorg* is er binnen Netwerk 100 aandacht voor eenzaamheid onder ouderen. Tot nu toe hebben we ons vooral gericht op een verkenning van het thema. Zo vond op 2 oktober 2018 een kennisbijeenkomst plaats. Ouderen, professionals en vrijwilligers kwamen in groten getale naar de HAN om met elkaar te praten over het onderwerp eenzaamheid. Meike Heesels, docent onderzoeker aan de HAN, nam het publiek mee in vormen van eenzaamheid en mogelijkheden om erop in te spelen. Het bleek nog niet zo eenvoudig, maar wel ontzettend boeiend.

Hoe om te gaan met eenzaamheid

Ook ouderen gaven een toelichting op hun ervaringen met eenzaamheid en professionals deelden creatieve ideeën om ouderen te ondersteunen. Vervolgens is in groepen verkend hoe om te gaan met eenzaamheid. Zijn georganiseerde groepsgesprekken een antwoord? Biedt technologie een welkome aanvulling? Wat zijn de ervaringen met maatjesprojecten? Wat geven ouderen in de gezondheidsmonitor aan qua ervaren eenzaamheid?

De inzichten uit deze bijeenkomst zijn niet eenvoudig te vangen in een kort verslag. Eén greep uit de reacties aan het eind van de bijeenkomst: “Oplossingen van hulpverleners mogen even in de achterzak blijven: je laat ze niet thuis! Maar je luistert naar het verhaal, bekijkt de situatie en misschien haal je een idee uit je achterzak.. en misschien ook niet.”

Ervaringen van ouderen

Het Doelgroeppanel heeft vervolgens ook met de Klankbordgroep van Netwerk 100 gesprekken gevoerd over dit thema. Belangrijke inzichten waren:

 • Elke vorm van eenzaamheid verdient een eigen benadering;
 • Voor signalering zijn buren van cruciaal belang;
 • Eenzaamheid mag er zijn, probeer het niet altijd op te lossen of te verbloemen;
 • Kijk uit als de mobiliteit vermindert; dan ligt eenzaamheid extra op de loer.

Deze korte opsomming doet onvoldoende recht aan de mooie gesprekken die aan de gesprekstafels plaatsvonden. Netwerk 100 wil graag vervolg geven aan de bijeenkomsten en bereidt vervolgstappen voor.

*VWS: “Met het Pact voor de Ouderenzorg komen tal van partijen, waaronder gemeenten, verzekeraars, zorgverleners en andere maatschappelijke partners, samen in actie om eenzaamheid te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren.”

Kennisbijeenkomst eenzaamheid 2 oktober jl.

Dinsdag 2 oktober vond een kennisbijeenkomst plaats over ouderen en eenzaamheid in de aula van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen aan de Groenewoudseweg in Nijmegen. Een mooie bijeenkomst met een grote opkomst: zo’n 80 ouderen, professionals, mantelzorgers en andere geïnteresseerden deelden hun kennis en ervaringen.

Hieronder delen wij enkele interessante documenten met u, die tijdens de bijeenkomst aan bod zijn gekomen:

Heeft u nog vragen naar aanleiding van de bijeenkomst? Neem dan contact met ons op via netwerk100@netwerk100.nl.

‘Hup in de benen’ – valpreventiemaand van start

Dat de kans om te vallen stijgt met de leeftijd, is bekend. Maar dat de risico’s kleiner zijn als mensen genoeg blijven bewegen, is minder bekend. Daarom heet de jaarlijkse valpreventiemaand voortaan de ‘Hup in de benen’-maand. In oktober worden in verschillende gemeenten in Gelderland-Zuid activiteiten georganiseerd rond bewegen en het voorkomen van vallen.

Dit jaar wordt voor de 8e keer aandacht besteed aan valpreventie in de regio Gelderland-Zuid. Organisaties en professionals binnen gemeenten organiseren activiteiten die bedoeld zijn om vallen te voorkómen. De activiteiten richten zich vooral op oudere inwoners.

De regionale valpreventiemaand is een initiatief van onder andere ZZG zorggroep en GGD Gelderland-Zuid. Zij sluiten hiermee aan bij de landelijke valpreventieweek van VeiligheidNL. Alle activiteiten zijn te vinden op de website http://hupindebenen-gelderlandzuid.nl.

UNICITY | dementie op jonge leeftijd

In oktober 2017 is het UNICITY-project van start gegaan in de regio Nijmegen. Het project heeft als doel de landelijke zorgstandaard ‘dementie op jonge leeftijd’ te vertalen naar een regionaal zorgprogramma en dit te implementeren in drie pilotregio’s in Nederland.

Ontwikkeling opleidingen

Daarnaast ontwikkelt en evalueert de projectgroep twee scholingsprogramma’s voor zorgprofessionals die werken met deze doelgroep. Het betreft een opleiding voor casemanagers dementie en een interprofessionele opleiding voor specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

Partner in Balans

Tenslotte wordt de eHealth interventie ‘Partner in Balans’ doorontwikkeld voor gezinsleden van jonge mensen met dementie, zoals kinderen, broers en zussen. Deze interventie is gericht op het behoud van een goede balans en het ervaren van kwaliteit in het dagelijks leven bij het omgaan met dementie.

Dementieplatform regio Nijmegen

Het UNICITY-project sluit aan op een van de speerpunten van het dementieplatform, namelijk jonge mensen met dementie. Het platform zet verdere stappen om de zorg, aandacht en begeleiding voor deze speciale doelgroep te verbeteren. Vanuit het platform is Toos Smulders, locatiemanager Honinghoeve en Nijevelt bij De Waalboog, betrokken bij dit project.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over UNICITY? Neem dan contact op met Sanneke Bolder (projectleider) via s.bolder@waalboog.nl.

Aan welke knoppen kunnen we draaien: een analyse van de arbeidsmarkt

In de ‘Broedplaats Arbeidsmarkt en Beeldvorming ouderenzorg‘ is een analyse gemaakt: waar ging het de afgelopen jaren mis met de arbeidsmarkt van de ouderenzorg? Waarom is er elke 10 jaar een tekort aan zorgverleners? We nemen vervolgens allerlei maatregelen: gericht op efficiency, taaksplitsing of techniek. Maar deze maatregelen hebben ook onbedoelde neveneffecten. We analyseerden samen met hoogleraar Etiënne Rouwette en Brigitte Fokkinga van de Radboud Universiteit in Nijmegen aan welke ‘knoppen’ we wél kunnen draaien. Wat blijkt te werken:

 • Goede opvang van stagiaires en nieuwe werknemers;
 • Voldoende begeleidingscapaciteit;
 • Een positief imago van de sector;
 • Ruimte voor contact met ouderen, de waarden centraal;
 • Integraal werken (versus taaksplitsing);
 • Zorgvuldige aandacht voor ontwikkeling en loopbaan van huidige medewerkers;
 • Sociale en technische innovaties: nieuwe mensen en nieuwe (ook technische) middelen voor welzijn en zorg.

Actieplan

We maken nu een actieplan voor de arbeidsmarkt waarbij we aan deze knoppen gaan draaien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els Bremer.

Talententour zorggroep Maas & Waal

Binnen zorggroep Maas & Waal is de Talententour sinds 2011 één van de wervingsinstrumenten om het hoofd te bieden aan de arbeidsmarktproblematiek. De Talententour biedt zij-instromers (mensen met een uitkering) de mogelijkheid om opgeleid te worden voor een baan bij zorggroep Maas & Waal.

Oriënteren op een baan in de zorg

Om dit te realiseren, is destijds een nauwe samenwerking gestart met het UWV Nijmegen en Tiel. Zij zorgen voor een eerste selectie van kandidaten die zich willen oriënteren op een baan in de zorg. Zorggroep Maas & Waal organiseert vervolgens een voorlichtingsbijeenkomst met aansluitend een speeddate. Na de speeddate volgt een tweede selectie middels een sollicitatiegesprek. Uiteindelijk start een van tevoren vastgesteld aantal kandidaten met de Talententour.

Opbouw Talententour

De tour beslaat 12 weken (met behoud van uitkering):

 • Fase 1: kennismaken met de organisatie en cliënten. Twee weken stage in een restaurant. Kerntaak: in gesprek gaan met cliënten.
 • Fase 2: assisteren bij huishouden en wonen. Twee weken in een afdelingskeuken. Kerntaak: kennismaken met de woon-leefsituatie van cliënten.
 • Fase 3: assisteren bij dagelijkse bezigheden. Acht weken meelopen in de directe zorg. Kerntaak: kennis maken met directe zorgverlening en onregelmatig werken.

Leer-arbeidsovereenkomst na succesvolle afronding

Deelnemers hebben aangegeven deze opbouw te waarderen, omdat zij stapsgewijs kennis kunnen maken met de ouderenzorg. Na iedere fase vindt een evaluatiegesprek met de deelnemer plaats. Na succesvolle afronding van de Talententour krijgt de deelnemer een leer-arbeidsovereenkomst (BBL opleiding) aangeboden en verlaat daarmee de uitkeringssituatie.

Bewuste keuze

Er is nauwelijks sprake van uitval tijdens de BBL opleiding, omdat de Talententour zorgt voor een bewuste keuze vanuit de kandidaat. Daarnaast kan zorggroep Maas & Waal van tevoren een inschatting maken van het al dan niet succesvol afronden van de opleiding. Met de Talententour is een win-win situatie gecreëerd. Zorggroep Maas & Waal lost een deel van het tekort aan personeel op door het aanwenden van zij-instromers en de zij-instromers verlaten hun uitkeringssituatie.

Club Goud: brengt jong en oud samen

Club Goud zet zich in om ouderen zo lang mogelijk onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Om hieraan bij te dragen, organiseren zij bijzondere activiteiten en evenementen waarbij oudere en jonge mensen samengebracht worden. Club Goud werkt daarvoor samen met verschillende partijen zoals zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook met allerlei culturele instellingen.

De activiteiten variëren van een speciaal ouderen programma tijdens het Go Short Film Festival, tot dansen met het Danspaleis bij Joachim & Anna. Niet alleen biedt Club Goud ouderen op deze manier een bijzondere activiteit, ze laten jongere mensen eveneens kennismaken met ouderen en vrijwilligerswerk. Zo hoopt de organisatie een nieuwe generatie vrijwilligers op de been te brengen, die iets kunnen bieden voor ouderen die graag midden in de maatschappij blijven staan.

Krachtige communicatie en beeldvorming

Naast evenementen brengt Club Goud ook ouderen en jongeren één op één samen. Via interviews en aansprekende foto’s gaat de organisatie op zoek naar mensen die het leuk vinden om iets voor een oudere te betekenen. Door het vrijwilligerswerk enerzijds flexibeler te organiseren en anderzijds op een andere manier te communiceren, worden jonge mensen op een succesvolle manier aangesproken. Communicatie en beeldvorming zijn dan ook belangrijke thema’s. De communicatiekanalen, teksten en beelden zijn krachtig: hiermee wil Club Goud juist alle mooie verhalen laten zien die er van ouderen en de zorg van nu zijn.

Meer informatie

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten? Neem dan contact op via hallo@clubgoud.com.

Aandacht voor oud(er) en jong(er) op de arbeidsmarkt

Sinds 2017 denkt een groep van netwerkpartners van 100 samen na over hoe we kunnen investeren in voldoende en goede zorg- en welzijnsmedewerkers. In de zogenaamde ‘Broedplaats Arbeidsmarkt en Beeldvorming ouderenzorg’ zijn studenten, ouderen, bestuurders, docenten en hulpverleners vertegenwoordigd. Samen hebben zij boeiende inzichten over wat er nodig is voor een aantrekkelijke arbeidsmarkt, waarbij de waarden van 100 centraal staan. Dat betekent voor de plannen rond de arbeidsmarkt:

 • Ouderen denken mee, op alle momenten in het samenwerkingsproces.
 • We werken vanuit cocreatie: met o.a. studenten, ouderen en zorg- en welzijnsprofessionals.
 • Aandacht, waardigheid en heel goed luisteren naar elkaar staat centraal.

We realiseren ons dat deze waarden ook gelden voor studenten en (aankomende) collega’s. Het gaat erom dat we aandacht hebben voor hen en dat we heel goed luisteren naar wat zij nodig hebben. De nieuwe collega is geen ‘handen aan het bed’, maar iemand die zich graag ontwikkelt. Hij of zij wil graag iets betekenen voor de ander en wil groeien. De organisaties van Netwerk 100 gaan hier de komende jaren plannen voor maken.