Nieuws

Albertinumlezingen over eindigheid

Gedurende ons bestaan worden wij met talrijke aspecten van onze eindigheid geconfronteerd. In deze cyclus houden wij ons bezig met dit fenomeen dat ons elke dag weer voor belangrijke vragen stelt. Het begrip eindigheid komt ons in eerste instantie voor als een abstract begrip. We kunnen er met de nodige distantie over nadenken en discussiëren. Maar door de ervaringen van iedere dag maakt dit abstract begrip plaats voor het besef van onze persoonlijke eindigheid. Op dit moment vindt er een heftige discussie plaats over voltooid leven, over het recht zelf te beslissen om zijn/haar leven te (laten) beëindigen. De ethische consequenties komen daarbij nauwelijks aan bod. Eindigheid en oneindigheid, tijd en eeuwigheid zijn oude filosofische begrippen waarmee door de eeuwen heen is geworsteld. Menszijn begint met eindigheid, waarin wij de vrijheid krijgen om te kiezen. Kunnen wij de spanning tussen voltooid leven en het verlangen naar oneindigheid begrijpen?

 

Meer informatie over de lezingen vindt u hier: Albertinumlezingen over eindigheid

Nieuwsbrief Unicity

Het UNICITY-project heeft als doel de landelijke zorgstandaard ‘dementie op jonge leeftijd’ te vertalen naar een regiospecifiek zorgprogramma en dit te implementeren in drie pilotregio’s in Nederland. Ook worden in dit project twee scholingsprogramma’s ontwikkeld en geëvalueerd voor zorgprofessionals die werken met deze doelgroep. Tenslotte wordt in dit project een eHealth interventie voor partners doorontwikkeld voor gebruik door andere gezinsleden, zoals kinderen en broers en zussen. Deze interventie is gericht op het behoud van een goede balans en het ervaren van kwaliteit in het dagelijks leven bij het omgaan met dementie.

Meer informatie vindt u in de gehele nieuwsbrief: Nieuwsbrief Unicity.

Samenstelling dementieplatform Netwerk 100

In 2017 is de stijl van werken en de structuur van het dementieprogramma in de regio Nijmegen vernieuwd: vanuit de behoeften van mensen met dementie en mantelzorgers zijn we gekomen tot een nieuw dementieprogramma, in cocreatie met de doelgroep. In 2018 is binnen Netwerk 100 het dementieplatform opgericht: een compacte groep die vanuit expertises en een rol in het dementienetwerk samenhangende welzijn en zorg wil faciliteren en aanjagen. Het dementieplatform heeft als hoofddoel “verantwoorde welzijn en zorg, rond de mensen met dementie en mantelzorgers, in afstemming tussen de organisaties”, waarbij centraal staat:

 • het opsporen van mensen met dementie,
 • het bieden van een integrale aanpak die aansluit bij de vraag van de oudere,
 • het delen van kennis: ervaringskennis, praktijkkennis, onderzoekkennis.

Samen met ouderen en lerend van elkaar

Het dementieplatform werkt nauw samen met een doelgroeppanel. Netwerk 100 vindt het belangrijk om de ouderen te betrekken bij alles wat het netwerk van plan is; het gaat tenslotte om de kwetsbare ouderen zelf. In brede netwerkbijeenkomsten, open voor iedere vrijwilliger, professional, onderzoeker, manager etc. die actief is in dementiewelzijn en -zorg, haalt het dementieplatform input op en stimuleert het ervarings- en professionele kennis.

Samenstelling platform

In het dementieplatform zijn sinds november 2018 vertegenwoordigd:

 • Trudy Jacobs (ketencoördinator)
 • Jo Robeerst (vertegenwoordiger uit de samenleving)
 • Eric Dirkx (Alzheimer Nederland)
 • Carine Poels (welzijnsorganisatie Sterker sociaal werk)
 • Thea van Kraaij en Toos Smulders (intramurale zorg)
 • Marcel de Groot (vertegenwoordiger wijkverpleging)
 • Minke Nieuwboer (vanuit het managementteam zorgtrajectbegeleiding)
 • Marit Sanders (Radboudumc Alzheimer Centrum)
 • Dorry Stuij (coördinator Netwerk 100)

Wilt u meer informatie over het dementieplatform? Neem dan contact op met Trudy Jacobs via 024-3665017.

Verder met het actieplan dementie in 2019

In 2019 gaat het dementieplatform samen met de organisaties van 100 aan de slag met een aantal concrete actiepunten. Deze actiepunten komen voort uit het meerjarenbeleidsplan voor de periode 2018-2020 en hebben betrekking op een tiental thema’s. Zo wil het platform onder andere de ambities uit het regionale zorgprogramma ‘jonge mensen met dementie’ voor zorgprofessionals en mantelzorgers implementeren en borgen. En moeten er eind 2019 voldoende SO’s beschikbaar zijn voor de lokale dementienetwerken die meewerken aan het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen van OCE Nijmegen.

Welke acties staan in 2019 op het programma?

Hieronder vindt u een samenvatting van het actieplan. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Trudy Jacobs via netwerk100@netwerk100.nl.

1. Casemanagement generalistisch-specialistisch

 • Inzichtelijk maken welke huisartsen nog onvoldoende bekend zijn en samenwerken met zorgtrajectbegeleiding (ZTB) en hier via de OCE meer bekendheid aan geven.
 • De basisvaardigheden bespreken en inventariseren wat de zorgtrajectbegeleider wel/onvoldoende/niet beheerst om tot gedragsverandering te komen.
 • Het verbeteren van uniformiteit middels intercollegiale coaching.

2. Jonge mensen met een dementie

 • Implementatie en borging van de ambities uit het regionale zorgprogramma ‘jonge mensen met dementie’ voor zorgprofessionals en mantelzorgers.
 • Onderzoeken of verbinding tussen de gemeente- en regiogrenzen te verwezenlijken is.
 • Implementatie en borging van de vraagbaak voor de verschillende zorgaanbieders in de regio, in het zorgprogramma voor jonge mensen met dementie.
 • De ambitie is in totaal drie zorgtrajectbegeleiders “Jong met dementie” in de regio in te zetten met een gespecialiseerde opleiding.

3. Migranten met een dementie
De deskundigheid bevorderen bij de doelgroep migranten en bij professionals die werken met migranten met een dementie. Dit doen we middels trainingen voor het netwerk en een jaarlijkse informatiebijeenkomst voor de doelgroep in eigen taal.

4. Indicatoren dementie
Netwerk 100 werkt mee aan de Netwerkindicatoren Dementie.

5. Wonen met dementie
Inzichtelijk maken of de huidige ontwikkelingen op het gebied van diverse woonvormen voldoen aan de behoefte van cliënten in en rond Nijmegen.

6. Zorgstandaard Dementie
Actualiseren van de zorgstandaard in het netwerk en inventariseren welke punten we nog gaan opnemen in het meerjarenplan.

7. Diagnostiek

 • In 2019 is een trainingsaanbod over de eerstelijns diagnostiek kosteloos beschikbaar.
 • Het % diagnoses dat in de eerste lijn gesteld wordt, is eind 2019 gestegen met 50%.
 • Er zijn eind 2019 voldoende SO’s beschikbaar voor de lokale dementienetwerken die meewerken aan het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen van OCE Nijmegen.

8. Laatste levensfase/eerste lijn
Er wordt jaarlijks een training georganiseerd over palliatieve zorg bij dementie.

9. Integrale welzijn en zorg

 • Het project “Verbinding welzijn-huisartsen” is minimaal in twee wijken/gemeenten in de regio een succes.
 • Een indicator welzijn is opgenomen in DementieNet.
 • In minimaal vier MDO’s in Nijmegen is een welzijnswerker aanwezig.
 • In vijf trainingen van DementieNet en in alle bijeenkomsten van Netwerk 100 is integratie welzijn-zorg een onderdeel van het programma. Daar worden good practices gedeeld.

10. Zorgfase thuis

 • Het niveau van ZTB wordt verder ontwikkeld.
 • De zorgtrajectbegeleider kan zich bewegen in het netwerk tussen de verschillende beroepsgroepen met een gefaseerde aanpak.
 • Inventarisatie van de vragen en wensen met betrekking tot advance care planning, bij zowel professionals als cliënten en mantelzorgers.
 • Advance care planning is een structureel onderdeel van het multidisciplinaire zorgplan en wordt uitgevoerd bij alle mensen met dementie.
Dementievriendelijk samenleven en -werken in de gemeenten

Het dementieplatform van Netwerk 100 organiseerde op dinsdag 4 december 2018 een netwerkbijeenkomst over dementievriendelijk samenleven en -werken in de gemeenten. Zo’n 60 professionals, beleidsambtenaren en ouderen wisselden nieuwe ideeën en initiatieven met elkaar uit. Daarnaast verzorgde een aantal beleidsadviseurs een pitch over de benadering van dementie in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook & Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

Op de goede weg

Alle gemeenten hebben een beleid, acties of menskracht ingezet om de situatie voor mensen met dementie te verbeteren. Stel dat ik dementie heb: wat merk ik daarvan? En wat merkt een professional daarvan? Conclusie: er gebeurt veel in de gemeenten. Zo zijn er verschillende beweeginitiatieven, kunnen mensen met dementie zelf aan de slag als vrijwilliger en is er in bijna elke gemeente een Alzheimer café. En natuurlijk kan men voor informatie en advies terecht bij een huisarts en/of zorgtrajectbegeleider, (thuis-) zorgorganisaties en de sociale wijkteams.

Er wordt nauw samengewerkt met de verschillende welzijnsorganisaties en ook mensen met dementie en hun naasten worden bij (nieuwe) initiatieven betrokken. We zijn in deze regio dus goed op weg richting een dementievriendelijke samenleving! Daar staat tegenover dat de onbekendheid met en het taboe op dementie nog groot is, ondanks alle initiatieven. Bekendheid met, open staan en begrip hebben voor leiden tot acceptatie en vooral tot het zo lang mogelijk meedoen.

Belangrijkste conclusies

De deelnemers zijn aan verschillende tafels met elkaar in gesprek gegaan over de thema’s bijzondere doelgroepen, integrale samenwerking en betrokkenheid van mensen met dementie en hun naasten. De belangrijkste conclusies:

 • Mensen met dementie vormen in het algemeen een bijzondere doelgroep: deze groep is soms moeilijk te bereiken, zeker als het gaat om alleenstaanden.
 • De signalering en opvolging van dementie is belangrijk: wie signaleert, bij wie kun je terecht met het signaal en wie komt in actie?
 • Ken elkaars werkveld en visie en regel op basis daarvan de zorg, in overleg met de cliënt: waar kun je elkaar aanvullen en raadplegen?
 • Blijf in gesprek met elkaar, bundel wat er al is en zoek contact met de gemeente. Werk samen!
 • Zorg ervoor dat je als professional zichtbaar bent voor cliënten.
 • Heb aandacht voor de kwaliteiten van de oudere met dementie.
 • Activiteiten in de buurt zijn belangrijk, de mensen en de omgeving zijn dan bekend en vertrouwd. Het bevordert het zo lang mogelijk actief zijn en blijven in de wijk.
 • Weet waar je op moet letten als hulpverlener, zonder het te medisch te maken.
 • Initiatieven om medewerkers van bedrijven, winkels en sportverenigingen vaardig te maken in het herkennen van en omgaan met dementie zijn wenselijk.
 • Openheid en het lef hebben om hulp te vragen kan lastig zijn, want er rust nog steeds een taboe op dementie. Initiatieven voor lotgenotencontact kunnen daarbij helpen.
 • Aandacht en informatie voor mantelzorgers en het sociale netwerk (op maat) werd onderstreept en dan met name het alert zijn op signalen van overbelasting en afzondering.

Het dementieplatform neemt deze conclusies mee als aandachtspunten in de uitvoering van het actieplan 2019-2020. In 2019 organiseert het platform een nieuwe netwerkbijeenkomst. U bent van harte uitgenodigd! Aanmelden is volgend jaar mogelijk via deze website.

Samenwerking Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland (NPZZG) en Netwerk 100

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland (NPZZG) en Netwerk 100 werken samen en leren van elkaar. Een van de uitingen daarvan is een gezamenlijke casusbijeenkomst over palliatieve zorg op 22 november jl. Huisarts en specialist palliatieve zorg Carel Veldhoven interviewde de heer Burgers. Hij vertelde over zijn ervaringen met palliatieve zorg. De heer Burgers vroeg vooral aandacht voor communicatie: hij had in het afgelopen jaar (sinds hij het bericht ontving dat hij niet lang meer te leven heeft) een aantal uitersten meegemaakt. Van heel goed tot heel slecht.

Langdurige palliatieve fase: en dan?

De heer Burgers gaf daarnaast aan dat hij het een moeilijk moment vond – en dat beaamde zijn vrouw ook – toen de urgente doodsdreiging leek over te gaan in een meer langdurige palliatieve fase. Meneer was gewaarschuwd dat hij weldra zou overlijden. Hij en zijn familie schrokken daar natuurlijk van. Na enige weken leek hij juist verder op te knappen. Dat was een gekke situatie. Hij eindigt zijn verhaal met: ‘Mijn leven is als een zijden draad. Ik ga er maar mee verder tot het niet meer gaat.’

Belangrijke conclusies

In groepsgesprekken hebben ouderen, verpleegkundigen, vrijwilligers, artsen en apothekers met elkaar van gedachten gewisseld over palliatieve zorg en het verhaal van de heer Burgers en zijn familie. De belangrijkste conclusies waren:

 • Praat begrijpelijk en luister
 • Initiatief voor gesprek mag van beide kanten komen
 • Aansluiten bij wensen en behoeften
 • Vergeet mantelzorgers niet; aandacht voor het netwerk rond de patiënt
 • Liefdevolle zorg
 • Begin er eerder over (ook in een familie)
 • Geef informatie
 • Aanraken kan belangrijk zijn
 • Medicatie: o.a. pijnbestrijding
 • Therapeutsich fatalisme voorkomen
 • Blijf in gesprek over de waarde van het leven

Deze opsomming doet waarschijnlijk onvoldoende recht aan de tafelgesprekken en het plenaire nagesprek, maar het geeft wellicht een globaal beeld van de inhoud van de bijeenkomst. Wees de volgende keer van harte welkom!
In mei 2019 volgt een nieuwe casusbijeenkomst in samenwerking met het palliatief netwerk. Dan zal het gaan over het levenseinde. De definitieve datum volgt binnenkort.

Planning casusbijeenkomsten 2019

De eerstvolgende casusbijeenkomst van Netwerk 100 is op 12 maart 2019 en gaat over dementie, in het bijzonder jonge mensen met dementie. Inschrijven is binnenkort mogelijk.

Nieuwe coördinator Netwerk 100: Dorry Stuij

Even voorstellen

“Ik ben Dorry Stuij en sinds september 2018 ben ik coördinator van Netwerk 100. Eerst was mijn rol tijdelijk, en na een pittige sollicitatieprocedure is besloten dat ik voor ‘vast’ mag blijven. Bewust schrijf ik ‘mag’, want ik vind het een eer om met ouderen, professionals en bestuurders samen te werken aan meer welzijn voor ouderen in onze regio.

Achtergrond

Mijn achtergrond in het kort: in 1994 ben ik gestart als maatschappelijk werker in de psychiatrie, waarna ik ben overgestapt naar een managementrol in de ouderenzorg. Vanaf 2003 heb ik eerst als kwaliteitsvrouw gewerkt en daarna als staffunctionaris innovatie bij zorggroep Maas & Waal. Sinds mijn afscheid daar in 2016 werk ik als trainer/projectleider/innovatiecoach.

Eerdere projecten binnen 100

Netwerk 100 is al 10 jaar goed onderweg om de stem van ouderen te versterken. Met deelname aan het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) middels een groot aantal projecten, is geleerd om de vraag van ouderen te verhelderen, beter te luisteren en ouderen te sterken om wensen uit te spreken. Eerder mocht ik al een bijdrage leveren aan het laatste punt in de reeks ‘Samen praten over ouder worden’. In dit project helpen ouderen elkaar om zicht te krijgen op hun eigen situatie en om te gaan met vragen. In dat project heb ik vrijwillige, oudere gespreksleiders getraind om groepen ouderen te begeleiden in 7 gemeenten. Ook ben ik lid geweest van de themagroep Dementie, de voorloper van het dementieplatform. Netwerk 100 is voor mij dus niet vreemd/nieuw.

Boeiende uitdaging

Inmiddels heb ik wel ontdekt hoe veelzijdig Netwerk 100 is. Er blijkt meer onbekend voor mij, dan ik van tevoren had ingeschat. En dat is alleen maar boeiend! Ik leer graag over de dynamiek in de samenwerking tussen de doelgroep en bestuurders en ik smul van inspirerende ideeën en ervaringen van professionals. Ook leef ik mee met de worsteling van het prachtige streven om enerzijds aan te sluiten bij de oudere en anderzijds te werken binnen de regels en kaders. Kortom: ik heb er zin in en ik zal me inzetten om partijen en mensen met elkaar te verbinden! U kunt mij bereiken via netwerk100@netwerk100.nl.”

Vervolg thema eenzaamheid

Aansluitend op het Pact voor de Ouderenzorg* is er binnen Netwerk 100 aandacht voor eenzaamheid onder ouderen. Tot nu toe hebben we ons vooral gericht op een verkenning van het thema. Zo vond op 2 oktober 2018 een kennisbijeenkomst plaats. Ouderen, professionals en vrijwilligers kwamen in groten getale naar de HAN om met elkaar te praten over het onderwerp eenzaamheid. Meike Heesels, docent onderzoeker aan de HAN, nam het publiek mee in vormen van eenzaamheid en mogelijkheden om erop in te spelen. Het bleek nog niet zo eenvoudig, maar wel ontzettend boeiend.

Hoe om te gaan met eenzaamheid

Ook ouderen gaven een toelichting op hun ervaringen met eenzaamheid en professionals deelden creatieve ideeën om ouderen te ondersteunen. Vervolgens is in groepen verkend hoe om te gaan met eenzaamheid. Zijn georganiseerde groepsgesprekken een antwoord? Biedt technologie een welkome aanvulling? Wat zijn de ervaringen met maatjesprojecten? Wat geven ouderen in de gezondheidsmonitor aan qua ervaren eenzaamheid?

De inzichten uit deze bijeenkomst zijn niet eenvoudig te vangen in een kort verslag. Eén greep uit de reacties aan het eind van de bijeenkomst: “Oplossingen van hulpverleners mogen even in de achterzak blijven: je laat ze niet thuis! Maar je luistert naar het verhaal, bekijkt de situatie en misschien haal je een idee uit je achterzak.. en misschien ook niet.”

Ervaringen van ouderen

Het Doelgroeppanel heeft vervolgens ook met de Klankbordgroep van Netwerk 100 gesprekken gevoerd over dit thema. Belangrijke inzichten waren:

 • Elke vorm van eenzaamheid verdient een eigen benadering;
 • Voor signalering zijn buren van cruciaal belang;
 • Eenzaamheid mag er zijn, probeer het niet altijd op te lossen of te verbloemen;
 • Kijk uit als de mobiliteit vermindert; dan ligt eenzaamheid extra op de loer.

Deze korte opsomming doet onvoldoende recht aan de mooie gesprekken die aan de gesprekstafels plaatsvonden. Netwerk 100 wil graag vervolg geven aan de bijeenkomsten en bereidt vervolgstappen voor.

*VWS: “Met het Pact voor de Ouderenzorg komen tal van partijen, waaronder gemeenten, verzekeraars, zorgverleners en andere maatschappelijke partners, samen in actie om eenzaamheid te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren.”

Kennisbijeenkomst eenzaamheid 2 oktober jl.

Dinsdag 2 oktober vond een kennisbijeenkomst plaats over ouderen en eenzaamheid in de aula van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen aan de Groenewoudseweg in Nijmegen. Een mooie bijeenkomst met een grote opkomst: zo’n 80 ouderen, professionals, mantelzorgers en andere geïnteresseerden deelden hun kennis en ervaringen.

Hieronder delen wij enkele interessante documenten met u, die tijdens de bijeenkomst aan bod zijn gekomen:

Heeft u nog vragen naar aanleiding van de bijeenkomst? Neem dan contact met ons op via netwerk100@netwerk100.nl.

‘Hup in de benen’ – valpreventiemaand van start

Dat de kans om te vallen stijgt met de leeftijd, is bekend. Maar dat de risico’s kleiner zijn als mensen genoeg blijven bewegen, is minder bekend. Daarom heet de jaarlijkse valpreventiemaand voortaan de ‘Hup in de benen’-maand. In oktober worden in verschillende gemeenten in Gelderland-Zuid activiteiten georganiseerd rond bewegen en het voorkomen van vallen.

Dit jaar wordt voor de 8e keer aandacht besteed aan valpreventie in de regio Gelderland-Zuid. Organisaties en professionals binnen gemeenten organiseren activiteiten die bedoeld zijn om vallen te voorkómen. De activiteiten richten zich vooral op oudere inwoners.

De regionale valpreventiemaand is een initiatief van onder andere ZZG zorggroep en GGD Gelderland-Zuid. Zij sluiten hiermee aan bij de landelijke valpreventieweek van VeiligheidNL. Alle activiteiten zijn te vinden op de website http://hupindebenen-gelderlandzuid.nl.