Dementie

In de regio Gelderland-Zuid werken veel organisaties samen om welzijn en zorg voor mensen met dementie te verbeteren. Hiervoor heeft Netwerk 100 contact met vertegenwoordigers van mensen met dementie. Een belangrijke partner is de regioafdeling Nijmegen van Alzheimer Nederland.

DementieNet

In het dementieprogramma van Netwerk 100 worden de inzichten en ervaringen van het (landelijke) DementieNet programma betrokken. DementieNet heeft als doel zorgprofessionals te verbinden en zo de zorg voor alle betrokkenen te verbeteren. Dat doen zij door zorg te organiseren in een lokaal netwerk rond patiënten. Lees hierover meer in de DementieNet brochure.
Samen met NEO Huisartsenzorg ontwikkelden zij een scholingsgids, met verschillende trainingen die op aanvraag kunnen worden verzorgd in de netwerken rondom kwetsbare ouderen in de regio Gelderland-Zuid. U kunt de scholingsgids opvragen via dagzorg@neohuisartsenzorg.nl.

Radboudumc Alzheimer Centrum

De kennis en inzichten vanuit het Radboudumc Alzheimer Centrum (RAC) zijn van nut voor de dementiezorg en welzijn in onze regio en vice versa: wetenschappelijke- en ervaringskennis. Het RAC stimuleert de best mogelijke zorg voor alzheimerpatiënten door nieuwe zorgprogramma’s te ontwikkelen. Ook het gebruik van bestaande zorgprogramma’s met bewezen gunstige effecten op mensen met dementie en hun mantelzorgers wordt aangespoord.

Werkgroep oudere migranten met dementie

Binnen Netwerk 100 is ook aandacht voor oudere migranten met dementie. Samen met professionals van Sterker sociaal werk heeft de ketencoördinator dementie rondom dit thema een werkgroep opgezet. De deelnemers wisselen ervaringen en kennis uit aan de hand van casussen, met als doel de ketensamenwerking te verbeteren. Door deskundigheidsbevordering en betere vindbaarheid (zowel voor professionals onderling als voor de doelgroep), hopen we beter toegerust te zijn op de verwachte groei in patiënten uit de migranten groepen in de komende jaren. Aan de werkgroep nemen een huisarts, praktijkondersteuners, medewerkers van CWZ en Radboudumc en verschillende zorg- en welzijnsorganisaties deel.